Wood

Podporujeme úspešné rodiny v správe ich majetku naprieč generáciami. Naše služby sa líšia rovnako ako Rodiny samotné.

Život rodín disponujúcich významným majetkom je rozdielny. V mnohom pestrejší, zaujímavejší, jednoduchší. Ponúka zázemie, istoty a príležitosti, o ktorých môžu ostatní iba snívať. Prináša aj zodpovednosť, ktorú si ostatní nevedia predstaviť. Zodpovednosť za správu majetku.

Venujeme sa podpore úspešných rodín každý deň. Najväčšou pridanou hodnotou je naša skúsenosť. Správna technika riešení je samozrejmosťou. Všetko sa však začína dosiahnutím zhody všetkých zainteresovaných. Práve túto oblasť považujeme za svoju unikátnu pridanú hodnotu.

USPORIADANIE
RODINY

Členstvo v rodine nesie so sebou zodpovednosť a otvára prístup k majetku a privilégiám rôzneho druhu. Jasné pravidlá členstva v rodine a prístup k úžitku z rodinného majetku prinášajú spravodlivosť, istotu, rešpekt k prianiam tvorcom majetku a predchádzaniu konfliktov.

RODINNÉ
PODNIKANIE

Rodinné podnikanie využíva talent a nasadenie tvorcov a ďalších členov rodiny. Bezpečné vzťahy so spolumajiteľmi, efektívny systém dohľadu na management a rozvoj aj bez nutnosti exekutívnej účasti členov rodiny dáva istotu rodine aj ostatným, ktorí sú na podnikaní závislí.

RODINNÝ
MAJETOK

Rodinný majetok pri správnej starostlivosti rastie spolu s rodinou a zabezpečí aj niekoľko nasledujúcich generácií. Jeho prehľadná, systematická a diskrétna správa nezávislá na jeho tvorcoch, prináša existenčné zaistenie, kontinuitu, kľud a posilní pozíciu rodiny do budúcnosti.

RODINNÉ
DANE

Kombinácia značného súkromného aj podnikateľského majetku so sebou nesie unikátnu majetkové štruktúry. Tie korigujú prístup k majetku, obmedzujú riziká a podporujú využitie intelektuálneho aj materiálneho potenciálu rodiny. Zároveň zaisťujú správne dodržiavanie daňových povinností.

PRÁVO

Fungovanie rodiny, správa rodinného majetku a podnikanie vrátane súvisiacich transakcií predstavuje značne komplexnú úlohu.  Pre úplnú funkčnosť a nespochybniteľnosť je potrebné nájsť ideálnu právnu oporu v českom, či inom právnom prostredí. Viac

Rozumná správa rodinného majetku a jeho rozmnožovanie zaistí dobrý štandard súčasným aj budúcim generáciám rodiny. Podporí rozvoj rodinného podnikania, prinesie istotu zamestnancom, partnerom, dodávateľom a odberateľom. Udrží podporu pre tých, pre ktorých je dôležitá.

Súčasťou správy majetku je jeho ochrana – pred každodenným rizikom okolitého sveta, neúspechom v podnikaní, chybami správcov a manažérov rovnako, ako pred našimi vlastnými omylmi, či ochoreniami. Pozornosť si zaslúžia zlé úmysly pracovných a životných partnerov, ale aj úplne cudzích ľudí.

Dôležitou úlohou je pripravené a všetkými akceptovateľné odovzdávanie majetku a s ním spojených rolí nastupujúcich generácií. Spôsobom, ktorý je zaujímavý a užitočný pre nastupujúce generácie a aj pre tie ďalšie. Bez zbytočného stresu, preťaženia a časového tlaku.

RODINNÉ PODNIKANIE

Úlohou rodiny je starať sa a rozvíjať rodinné podnikanie, vyhľadávať nové príležitosti a tie, čo najlepšie využiť, či už ich prináša okolitý svet, alebo schopnosti členov rodiny.

Profi management nás zbavuje nezaujímavej operatívy, zaisťuje kontinuitu podnikania naprieč generáciám a poskytuje čas pre záľuby alebo rodinu. Rodina sa môže venovať strategickým otázkam, vyhľadávaniu nových príležitostí a ich rozvoju. Podnikanie sa tak stane zábavnejším pre súčasné aj nastupujúce generácie.

V oblasti podnikania s našimi klientmi začíname
najčastejšie spolupracovať, keď si uvedomia, že:

Firma je príliš závislá na jej zakladateľovi. Bez jeho prítomnosti by veľmi skoro vznikali zásadné problémy v prevádzkovej, obchodnej aj strategickej oblasti. To by mohlo viesť k paralýze podnikania, či dokonca zabezpečenia rodiny.
Väčšinu rozhodnutí v podnikaní vykonáva tvorca sám. Chýba mu nezávislý partner k diskusii o strategickom smerovaní podnikania, súčasnej aj budúcej roli členov rodiny.
Žiadne z detí nie je schopné v súčasnej dobe prevziať jeho rolu tvorcu v čele podnikania. Neexistuje zatiaľ plán, ako na také prevzatie pripraviť deti, firmu, management.
Podnikanie je zrelé na určitý „kvalitatívny“ krok v riadení a ďalšom rozvoji. Boli tu už také pokusy, ale žiadny sa nepodarilo dotiahnuť. Je očividné, že to chce impulz z prostredia mimo firmy.
Podnikanie je súborom na seba postupne „nabalených“ aktivít, tak ako pribúdali. Neexistuje premyslená štruktúra, ktorá by eliminovala vzájomné ohrozenie firmy, bola daňovo efektívna a podporovala odovzdávanie ďalším generáciám.
Podnikanie nie je pripravené na to, aby sa dalo ľahko odovzdať ďalším generáciám alebo managementu. Taktiež to obmedzuje možnosti predaja za atraktívnu cenu.
Neexistujúca dôvera v profesionálny management. Nedarí sa ho nájsť a „riadiť“. Tvorca je tak odsúdený k nekončiacej osobnej účasti vo vedení firmy a potomkovia ku zlomovému nepripravenému prevzatiu v budúcnosti.
Deti nemajú záujem o hranie aktívnej role v podnikaní rodiny a preferujú svoju vlastnú cestu mimo rodinu. Pritom by bolo prospešné nájdenie spôsobu, ako rodinu opäť spojiť.
Dobrým riešením by bolo firmu predať a peniaze rozdeliť rodine. Zároveň si nemyslí, že je dobrým nápadom rozdeliť im veľký obnos peňazí naraz.
Vo firme nie je jasne definovaná zastupiteľnosť tvorcu/ samotného pokračovateľa alebo iných kľúčových ľudí. Takže, pokiaľ by títo kľúčový ľudia znenazdajky „vypadli“....
Má v podnikaní spoločníkov s ktorými nie sú jednoznačne upravené vlastnícke práva. Už vôbec nie je jasné, čo by nastalo v prípade, keby niektorý zo spoločníkov zomrel.
Nie je jasné, ako podnikanie odovzdať, ak je viac potomkov. Nie všetci majú k podnikaniu vzťah, nie všetci sa v ňom chcú angažovať a majú k tomu predpoklady. Zároveň je tu snaha odovzdať majetok spravodlivo a predaj nie je akceptovateľná cesta.
Deti chcú prevziať rodinné podnikanie, ale je jasné, že nemajú na to dostatočné predpoklady, vzdelanie, znalosti alebo prax. Tiež je jasné, že každé dieťa je na tom inak. Ako zachovať spravodlivosť.
Pokiaľ odovzdá podnikanie deťom spoločne, nevyhnutne začnú vznikať konflikty a nezhody, ktoré nakoniec budú viesť k rozpadu nie len firmy, ale aj rodiny.
Chce kúpiť ďalšie spoločnosti. Nemá kapacitu alebo vedomosti, ako také spoločnosti nájsť. Uvedomuje si, že nie je obchodne efektívny, aby také spoločnosti sám priamo oslovil a že by bol k tomu potrebný profesionálny partner.
Chce svoje firmy systematicky pripraviť na odovzdanie managementu alebo deťom.
Chce predať svoju firmu, firmy alebo pre nich nájsť strategického partnera/ investora.
Niektoré z deti sa vydalo vlastnou cestou, pretože pre neho nebolo v rodinnom podnikaní z rôznych dôvodov miesto. Bolo by ale dobré dostať ho späť k jednému stolu. Samotní členovia rodiny to, ale nezvládnu.
Deti cítia, že by chceli prevziať podnikanie od svojich rodičov. Tí o tom ale nechcú ani počuť alebo nie takou cestou, akú si predstavujú potomkovia.
Rodičia neustále hovoria o tom, že jednému dieťaťu odovzdajú podnikanie. Nie je ale jasné, kedy a ako sa to stane. Rodičia už nie sú najmladší, ale taktiež tu môžu byť ešte dlho. Deti si kladú otázku, ako sa tejto témy chopiť, neuraziť...

PODNIKATEĽSKÁ RODINA

Úlohou rodiny je správa a rast majetku tak, aby zaistil aj budúce generácie. Súčasťou je ochrana majetku a členov rodiny pred rizikom zvonku, z podnikania a zo strany členov rodiny.

Jednoznačné pravidlá členstva v rodine spolu s definovaným spôsobom riadenia rodinných záležitostí, prístupu k rodinnému majetku a pôžitkom z neho predchádzajú nedorozumeniam, sporom a intrigám. Rodina, ktorá nemá pochybnosti o budúcnosti a odovzdaní majetku, žije kľudnejší a spokojnejší život.

V oblasti rodiny s našimi klientmi začíname najčastejšie
spolupracovať, keď si uvedomia, že:

Majetok dokáže ľudí spájať, ale taktiež definitívne rozdeliť, pokiaľ nie sú jasne určené pravidlá. Platí to o to viac, pokiaľ je majetok veľký a pokiaľ sa do hry o neho zapoja manželky, manželia, manželia našich detí alebo vnukov.
Je čas jasne určiť „kto dostane čo“ až tu raz tvorcovia majetku nebudú, aby sa raz potomkovia nehádali kvôli majetku.
Rodina je závislá na podnikaní, kde je sústredená väčšina majetku. Pokiaľ by tvorca nebol k dispozícií, rodina nedokáže úplne uplatniť svoje vlastnícke práva. Zostala by tak prakticky bez prostriedkov.
Rodičia majú obavu, že ich potomkovia si donesú životných partnerov, ktorí ohrozia majetok rodiny pokiaľ k nemu budú mať prístup.
Členovia rodiny sa obávajú, že ich životní partneri si ich vybrali predovšetkým preto, že sú materiálne zaistení. Zaujíma ich ochrana majetku rodiny a prístup partnerov, pokiaľ bude jasné, že ich prístup k majetku je obmedzený.
Tvorcovia sa celý život snažili vytvoriť, čo najväčší majetok, pretože to považujú za efektívne. Dnes stoja pred rozhodnutím, rozdeliť majetok medzi potomkov a tým zničiť kus svojej minulej práce.
Nie všetci členovia rodiny sú mentálne, či zdravotne schopní starať sa o svoju časť dedičstva. Pokiaľ im odovzdajú ich časť, je to ako keby majetok „zahodili“. Aj napriek tomu nechcú nikomu odoprieť jeho časť.
Rodina má dostatočný majetok na to, aby dokázala pomáhať nie len nasledujúcim generáciám, ale aj tým ďalším, ktoré ešte nežijú. Je ale potrebné zaistiť, aby najbližšia generácia majetok nerozhádzala.
Je tu reálne nebezpečenstvo, že ak nebude jednoznačne a nespochybniteľne stanovené, čo sa má diať s majetkom rodiny, môže kvôli nejednotnosti potomkov prísť ku zásadnému znehodnoteniu alebo zničeniu.
Počas svojho života mali deti s niekoľkými partnermi. V súčasnej dobe všetko funguje relatívne dobre, ale je tu vysoká pravdepodobnosť, že po smrti tvorcu môžu nastať vážne kolízie.
Nechať deťom väčší obnos peňazí bez jasných pravidiel prístupu k nim povedie na jednej strane k rozhádzaniu peňazí a na druhej strane to môže deti „skaziť“.
Členovia rodiny nemajú prehľad o majetku rodiny. Netušia, čo všetko dnes tvorí majetok rodiny, nie to, aby si vedeli poradiť s je ho správou, pokiaľ by tu nebol tvorca. Naviac často nemajú právo prístupu k majetku.
Deti sú príliš malé a pokiaľ by sa niečo stalo rodičom, zostanú síce bohaté, ale s majetkom bude zachádzať niekto cudzí a nie je úplne isté, či v prospech detí, podnikania...
Deti majú dobré ambície, ale na druhú stranu im chýba životná skúsenosť k tomu, aby dokázali sa o majetok v súčasnej dobe starať.
Súčasní majitelia si želajú, aby časť majetku bola použitá ku konkrétnemu účelu, s ktorým nemusia potomkovia súhlasiť, a tak môže byť toto využitie ohrozené, pokiaľ sa to nejakým spôsobom nezaistí.
Rodina žije v neistote, čo sa stane, pokiaľ tu tvorca nebude. Čo sa bude diať? Kto čo dostane? Kto sa o čo postará? Kto sa postará o neplnoleté deti? Budú všetci zaistení...
Rodina sa vyhýba niektorým témam. Všetci sú si vedomí, že to nie je v poriadku, že je potrebné s tým začať, ale bez prostredníka „zvonku“ sa to nestane.
Manželia spoločne vytvárali majetok. Aj napriek tomu je pre tvorcu náročné sa rozhodnúť. Zároveň vedia, že sa im nedarí presvedčiť partnera ku krokom, ktoré považujú za dôležité. Hľadajú spojenca, posilu...
Svet je plný rôznych rizík, ktoré ohrozujú majetok rodiny a tým aj jej životný štandard, zdravotnú starostlivosť, dovolenku, možnosti štúdia... Je dôležité nedopustiť stratu majetku, ktorý nás stál toľko úsilia.
Rodina je v slepej uličke. Nie, že by bola na pokraji rozpadu, ale nikto nevie, ako ďalej. Je potrebné s tým niečo urobiť.
Chcú mať usporiadanú rodinu. Chcú rodinnú ústavu, rodinnú radu...

Dôležité kontakty

ROSE, kancelária Praha

SmíchOff
Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5, Česká republika
Tel.: (+420) 607 28 58 58
E-mail: info@rose-group.eu

ROSE Slovensko, kancelária Bratislava

Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovensko
Tel.: (+421) 232 786 211
E-mail: info@rose-group.eu

ROSE, kancelária Ostrava

Na Prádle 3389/8a, 702 00 Ostrava, Česká republika
E-mail: info@rose-group.eu

 

ROSE, kancelária Švajčiarsko

Ziegelackerstrasse 5, 4600 Olten, Švajčiarsko
Tel.: + 41 44 545 21 99
E-mail: legal@roseeurope.eu